Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/9/2020
Lượt đọc: 258

Thông báo nội dung ôn kiểm tra, sát hạch và quy trình xét tuyển viên chức ngành giáo dục Gò Vấp năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 17/9/2020
Ngày có hiệu lực: 17/9/2020
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 0noi_dung_on_tap_va_quy_trinh_xet_tuyen_vien_chuc_nam_hoc_2020-2021_179202016.pdf
File thứ 2: 1vbhn_so_01-bgddtban_hanh_chuong_trinh_giao_duc_mam_non_179202016.pdf
File thứ 3: 2thong_tu_so_27-bgddtquy_dinh_tieu_chuan_-_nhiem_vu_-_quyen_han_va_cu_lam_tong__179202016.pdf
File thứ 4: 3nghi_dinh_so_30-cpcong_tac_van_thu_179202016.pdf
File thứ 5: 4thong_tu_so_14-bnvquy_dinh_chuc_danh_-_ma_so_ngach_va_tieu_chuan_nghiep_vu_chu_179202016.pdf
File thứ 6: 5thong_tu_lien_tich_so_02-bvhttdl-bnvquy_dinh_ma_so_va_tieu_chuan_chuc_danh_vie_179202016.pdf
File thứ 7: 6thong_tu_so_45-bttttquy_dinh_tieu_chuan_chjuc_danh_chuyen_nganh_cong_nghe_thon_179202016.pdf
File thứ 8: 7thong_tu_so_02-bnvquy_dinh_ma_so_chuc_danh_vien_chuc_chuyen_nganh_cong_nghe_th_179202016.pdf
File thứ 9: 8thong_tu_so_08-bgddtquy_dinh_ma_so_-_tieu_chuan_chuc_danh_va_xep_luong_nhan_vi_179202016.pdf
File thứ 10: 9thong_tu_so_14-bgddtquy_dinh_phong_hoc_bo_mon_cua_co_so_giao_duc_pho_thong_179202016.PDF
File thứ 11: 10thong_tu_lien_tich_so_19-bnvquy_dinh_ma_so_chuc_danh_nhan_vien_ho_tro_giao_du_179202016.pdf
File thứ 12: 11thong_tu_so_03-bgddtquy_dinh_ve_giao_duc_hoa_nhap_doi_voi_nguoi_khuyet_tat_179202016.pdf
File thứ 13: 12luat_ke_toan2015_179202016.pdf
File thứ 14: 13nghi_dinh_so_174-2016-cpquy_dinh_chi_tiet_mot_so_dieu_cua_luat_ke_toan_179202016.pdf
File thứ 15: 14quyet_dinh_so_21-bo_lao_dongban_hanh_tieu_chuan_nghiep_vu_cua_mot_so_chuc_danh_179202016.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87